Tüzük

Özkan ÇAKIR
Yazdır PDF

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

1.        Madde

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adı “Türkiye Sakatlar Derneği”dir.

Genel Merkezi İstanbul olup, il sınırları içerisinde adres değişikliğine Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

Derneğin kuruluş günü 19 Şubatı takip eden ilk Pazar günü kutlanır. Şubeler kendi kuruluş yıldönümlerini ayrıca kutlarlar.

Derneğin amblemi bir daire içinde tekerlekli sandalyede oturan insan figürü ve bu dairenin etrafındaki ikinci bir halkanın içinde Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yazısından oluşmaktadır. Amblemde kullanılacak renkler Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2.        Madde

DERNEĞİN AMACI:

Başta ortopedik sakatlar olmak üzere tüm engellilerin;

Ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesini;

Her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesini;

Toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan, özgür, üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlanmaktır.

3.        Madde

DERNEĞİN ÇALIŞMALARI:

Dernek ikinci maddede belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar;

a)        Sosyal devletin tüm kurumlarıyla işlerlik kazanması için çalışmalar yürütmek, engellilerin tüm sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerden ücretsiz yararlanması, insanca yaşama koşullarının yaratılması doğrultusunda mücadele vermek.

b)       Engelliliği yaratan koşulların önlenmesi, tedavi edilmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, kamuoyuna bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, düzenlenmiş çalışma ve etkinliklere katılmak, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenlemek.

c)        Derneğin amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve şubeler arası iletişimi gerçekleştirmek amacıyla süreli veya süresiz yayın çıkarmak, dijital ortamda web sayfası,  yayın hazırlamak ve kamuoyuna ulaştırmak veya Dernek amaçlarına uygun yayınları çıkaran kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d)       Engellilerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurmak veya kurulmasını desteklemek, modern tıbbi araç ve gereçleri satın almak, üretmek veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e)        Toplum yaşamına katılımı sınırlayan, kısıtlayan ve önleyen fiziki çevre koşullarının, mimari düzenlemelerin, toplu ulaşım sistemlerinin herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına katılmak, yürürlükteki mevzuatın uygulanması için çaba göstermek, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle bu alanda işbirliği yapmak.

f)        Ulusal ve uluslararası mevzuatın sağladığı tüm olanaklardan yararlanmak, engellilerin hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları için idari ve hukuki girişimleri yapmak, engellilerin ilgili tüm kurul, kurum ve kuruluşlarda temsilini sağlamak.

g)       Engellilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve/veya uluslararası ilişkiler kurmak, engellilerin ulusal ve/veya uluslararası üst örgütlerine üye olmak, kuruluşuna katılmak, ortak çalışmalar yürütmek, yardım kuruluşlarıyla ortak kampanyalar, çalışmalar yapmak.

h)       Dernek amaçlarına uygun olarak kendi alanında ve diğer alanlarda oluşturulmuş platformlara üye olmak, platform kurmak veya platformların kuruluşuna katılmak.

i)         Maddi olanakları yetersiz olan engellilere parasız ilaç, araç ve gereç sağlayabilmek için girişimlerde bulunmak,

j)         Engellilerin istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması, engellilerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

k)       Yasalarda değişiklik yapılması için teklifler hazırlamak, yasa hazırlıklarına katkı vermek, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak, kamuoyu oluşturmak.

l)         Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.

m)     Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak.

n)       Engellilere yönelik her türlü bilimsel çalışmaya katılmak, bilimsel kuruluşlarla, üniversitelerle, araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak, ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı olanaklarla projeler hazırlamak ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

o)       Başkalarının yanında çalışma olanağı bulamayan engelliler için korumalı dâhil işyerleri açmak, kooperatifler kurmak, kurulmuş kooperatiflere katılmak,

p)       Yoksul üyelere, engelli vatandaşlarımıza sağlanan olanaklar çerçevesinde ve gıda bankacılığı kapsamında gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vb ayni veya nakdi nitelikte yardımlar yapmak, yapılmasına aracılık etmek.

q)       Derneğe gelir elde etmek, dernek bünyesinde gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin piyasaya sunulmasına olanak sağlamak, engelli vatandaşlarımıza iş olanağı yaratmak üzere iktisadi işletmeler kurmak.

r)        Amaca uygun çalışmalar yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek.

s)        Derneğin amaçları doğrultusunda ülke genelinde örgütlenmesi, diğer engelli örgütleriyle iş ve güç birliğinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

t)         Kurban bağışı kabul etmek, kesimini yaptırmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak

u)       Kurban bağışını ayni ve/veya nakdi olarak almak, ayni kurban bağışını ayni yardım makbuzu ile nakdi kurban bağışını ise bankalar aracılığıyla kabul etmek

4.        Madde

ÜYELİK:

18 yaşını doldurmuş ve giriş ve yıllık aidatını ödemeyi kabul eden fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile derneğe üye kaydedilirler.

Üye adayları; üye formunu doldurarak en az 3 resmini, varsa mevzuata uygun çıkarılmış sağlık kurulu rapor örneğini, ikametgâh belgesini ve T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyip şube yönetim kurullarına müracaat ederler.

Üyelik müracaatları şube yönetim kurullarınca en geç bir ay içerisinde değerlendirerek kabulüne veya reddine karar verilir. Yönetim kurulunun kararı bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir.

Dernek üyeliği kesinleşenlere resimli bir kimlik belgesi verilir.

Özel olarak ortopedik sakatlara ve tüm engellilere yönelik maddi ve manevi katkıları, idari ve bilimsel olarak hizmetleri olan kişiler; şube yönetim kurulu teklifi ile şube genel kurullarınca onur üyesi yapılırlar. Onur üyelerinin genel kurullarda seçme ve seçilme hakkı yoktur.

5.        Madde

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

a)      Üyelikten çıkma:

Üyenin arzusu ile çıkma talebinin şube yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi ile olur. Üyelikten ayrılma, üyenin o tarihe kadar Derneğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz, üyenin ayrılma talebini ilettiği tarihe kadar yükümlü olduğu şartları yerine getirmesi zorunludur.

b)      Üyelikten çıkarılma;

Aşağıda sayılan durumlardan en az birinin tespiti halinde şube disiplin kurulunun önerisi, şube yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarma gerçekleşir;

1)      Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

2)      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

3)      Yazılı ikazlara rağmen aidatını süresi içinde ödememek.

4)      Dernek kurullarınca verilen kararlara uymamak.

5)      Mevzuatın ve Tüzüğün belirlediği üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

6)      Derneği maddi ve manevi zarara sokacak davranışlarda bulunmak.

Üyelikten çıkarılma kararı, şube yönetim kurulu tarafından uygulanır ve üye kayıt defterinden silinir.

İki şubeye birden üye oldukları tespit edilen kişiler, son üye oldukları şubede üye kalırlar. Merkez Yönetim Kurulu’nun uyarısı üzerine ilk şube üyenin üyelik işlemini sonlandırır.

6.        Madde

DERNEĞİN YARDIM VE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KOŞULU:

Derneğin yardım ve hizmetlerinden öncelikli olarak üyelerimiz,

İlgili mevzuata göre alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş en az %10 ortopedik sakatlığı olan kişiler yararlanır.

7.        Madde

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi Genel Kurul, Merkez Yönetim, Merkez Denetim ve şube denetim kurulları tarafından yapılır.

Genel Kurul, Denetim ve Yönetim kurulu kararıyla veya son genel kurula katılan delegelerin 1/10’nun isteğiyle bağımsız bir denetim kuruluşuna ayrıca iç denetim yaptırılabilir.

Denetimde uygulanacak kurallar mevzuat ve Tüzüğümüzün ilgili kurullara ilişkin maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır.

8.        Madde

DERNEĞİN ORGANLARI:

a)      Derneğin merkez organları şunlardır;

1)      Merkez Genel Kurulu

2)      Merkez Yönetim Kurulu

3)      Merkez Denetleme Kurulu

4)      Merkez Disiplin Kurulu

5)      Başkanlar Kurulu

6)      Merkez Genç Engelliler Kurulu

7)      Merkez Kadın Engelliler Kurulu

b)      Derneğin şube organları şunlardır

1)      Şube Genel Kurulu

2)      Şube Yönetim Kurulu

3)      Şube Denetleme Kurulu

4)      Şube Disiplin Kurulu

5)      Şube Genç Engelliler Kurulu

6)      Şube Kadın Engelliler Kurulu

9.        Madde

MERKEZ GENEL KURULU:

a)      Olağan Genel Kurul:

Merkez Genel Kurulu 3 yılda bir Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Haziran ayında toplanır.

b)      Olağanüstü Genel Kurul:

Merkez Olağanüstü Genel Kurulu;

1-      Delegelerin 1/5’inin noter aracılığı ile yapacakları müracaat,

2-      Merkez Yönetim Kurulu’nun veya Merkez Denetleme Kurulu’nun alacağı karar,

3-      Merkez Yönetim Kurulu üye sayısının yedeklerin katılımından sonra yarıdan aşağıya düşmesi halinde,

Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Merkez Genel Kurulu olağanüstü olarak toplanır.

Merkez Yönetim Kurulu, yeterli sayıdaki delegenin veya Merkez Denetleme Kurulu’nun olağanüstü genel kurul talebini bir ay içerisinde yerine getirir.

Merkez Yönetim Kurulu bu görevini yerine getirmez ise üyeler yasa ile tanınmış haklarını kullanarak Mahkeme kararıyla Olağanüstü Genel Kurul’un toplanmasını sağlarlar.

10.    Madde

MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ:

Merkez Genel Kurulu;

a)        Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin kurulları asıl üyeleri, şube başkanları ve eski genel başkanlardan oluşan doğal delegelerin;

b)       Şube genel kurullarınca son şube genel kuruluna katılma hakkına sahip üyelerin 1/100 oranında seçilen delegelerin katılımıyla oluşur.

11.    Madde

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ:

a)        Merkez Genel Kurulu’nun gündemi, tarihi, saati ve yeri ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının tarihi, saati ve yeri Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, toplantı tarihinden en az 15 gün önce toplantıya katılma hakkı olanlara mevzuatta belirtilen yöntemlerden biri veya birkaçı ile bildirilir.

b)       Merkez Genel Kurulu, katılma hakkına sahip olan doğal ve seçilmiş delegelerin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise toplantı en az 7 gün, en fazla 60 gün sonraya bırakılır. Çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantıda, genel kurula katılacak delege sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının 2 katından az olamaz.  

c)        Genel Kurul çoğunluk nedeni dışında yapılamayıp geri bırakılırsa bu durum ilk bildirim yöntemi ile delegelere bildirilir. Bu şekilde geri bırakma bir kereden fazla ve 6 aydan uzun süre olamaz.

d)       Delegeler hazırlanan delege listesinde isimlerinin karşısını kimliklerini ibraz ederek imzalayarak toplantıya katılırlar. Kimlik ibraz edemeyenlerin delege listesini imzalamalarına ve genel kurula katılmalarına izin verilmez.

e)        Katılanların sayısı tutanakla tespit edilir. Çoğunluğun sağlandığı anlaşılınca Genel Kurul, Genel Başkan veya görevlendirileceği Merkez Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Çoğunluğun sağlanmadığı anlaşılırsa, durum Merkez Yönetim Kurulu’nun üç üyesinin tutacağı tutanakla tespit edilir.

12.    Madde

GENEL KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

a)       Merkez Genel Kurulu’nu yönetmek üzere bir başkan ile yeterince başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Divan başkanı genel başkanlık için adaylığını koyamaz. Genel Kurulun güvenlik ve yönetiminden divan başkanı sorumludur.

b)      Genel Kurulda gündemde yer alan konular görüşülür. Delegelerin 1/10’nun isteği üzerine gündeme ilave yapılması zorunludur.

c)        Genel Kurulda kararlar, tüzük değişikliği ve derneğin feshi durumları hariç oylamaya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

d)       Merkez Genel Kurulu’nda seçimler tek dereceli liste yöntemi ile gizli oy, açık sayım ilkesiyle yapılır. Matbu olarak hazırlanacak her listede sakat delegeler arasından genel başkan ile yönetim, denetim, disiplin ve üst kurul delegelerinin asıl ve yedek üyelikleri için adayların isimleri yer alır (Bu kurullara aday olacaklarda delege ve sakat olma koşulu aranmaz).  Aday listelerinin yer aldığı oy pusulaları ve zarflar divan kurulunca Dernek mührü ile onaylandıktan sonra seçimlerde kullanılır.

e)        Merkez Genel Kurulu’nda seçimlerde kullanılan oyların sayımı ile diğer oylamalar aksine bir karar alınmadıkça divan kurulunca yapılır. 

f)        Merkez Genel Kurulu kararları tutanakla tespit edilir. Tutanak Genel Kurul sonunda divan kurulu tarafından imzalanarak, imzalı delege listesi, onaylı oy pusulası örnekleri, sunulan önergeler başta olmak üzere diğer belgelerle birlikte Genel Başkana teslim edilir.

13.    Madde

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)       Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma raporunu, Merkez Denetleme Kurulu’nun denetim raporunu, bütçeyi, Disiplin Kurulu’nun aldığı kararları görüşerek sonuca bağlamak.

b)      Tüzüğün 3. Maddesindeki çalışmaları yapmak üzere kararlar almak veya bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

c)       Yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan görevler konusunda karar almak, yetkileri kullanmak ve bunlar konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

d)      Şube kurulması, kurulmuş şubelerin kapatılması, temsilcilik açılması ve kapatılması, iktisadi işletmeler, işyerleri, kooperatifler açılması ve kapatılması, ulusal veya uluslararası üst kuruluş kurulması, kurulanlara üye olma, üyelikten ayrılma, vakıf, enstitü vb. kurulması için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

e)       Taşınmaz malların alımı ve satımı için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f)       Dernek tüzüğünü değiştirmek, Derneğin feshine karar vermek.

g)      Ortopedik sakat delegeler arasından Genel Başkanı, delege veya üyeler arasından Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile üst kurul delegelerinin asıl ve yedeklerini seçmek.

14.    Madde

MERKEZ YÖNETİM KURULU:

a)       Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Genel Kurulu’nca tek dereceli olarak seçilecek bir Genel Başkan ve sekiz (8) üyeden oluşur. Merkez Genel Kurulu’nca dokuz (9) yedek üye seçilir.

b)      Genel Başkan veya Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçilen şube başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu’nu takip eden 4 gün içinde hangi göreve devam edeceğini Merkez Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmadığı takdirde seçildiği yeni görevden çekilmiş sayılır ve şubedeki eski görevine devam eder. Merkez Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine seçilen şube başkanı, yönetim, denetleme disiplin kurulu üyeleri için hangi göreve devam edeceğini bildirme zorunluluğu asıl üyeliğe çağrıldığı tarihte başlar.

c)       Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Genel Başkanın oyu 2 oy sayılır.

d)      Merkez Yönetim Kurulu kararları karar defterine tarih ve sıra sayısına göre yazılarak üyelerce imzalanır.

e)       Merkez Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde ilk toplantısını yaparak kendi aralarından gizli oyla başkan vekilini;  genel sekreteri; uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısını; hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısını; mali sekreteri; örgütlenme sekreterini; eğitim, kültür ve spor sekreterini ve basın ve halkla ilişkiler sekreterini seçer.

f)       Merkez Yönetim Kurulu olağan toplantılarına dönemi içinde mazeretsiz üst üste 3 kez, mazeretli olarak 6 kez katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği düşen veya istifa eden üyenin yerine sıradaki yedek üye göreve çağırılır.

g)      Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan toplanır. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’nün isteği üzerine olağanüstü toplanır.

15.    Madde

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)       Derneğin amacını gerçekleştirmek için 3. Maddede yer alan, Merkez Genel Kurulu’nda karara bağlanan ve bu kararlarla tanınan yetkiler çerçevesinde çalışmaları yapmak.

b)      Merkez Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmak, Merkez Genel Kurulu’na sunulacak çalışma raporu ile bütçeyi hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’na sunmak.

c)       Derneği resmi ve özel kuruluşlara karşı temsil etmek veya üyelerini görevlendirmek.

d)      Şube çalışmalarını idari ve mali yönden mevzuat ve tüzük hükümleri kapsamında doğrudan veya görevlendireceği kişiler aracılığı ile denetlemek, elde edilecek bilgilerle rapor hazırlamak,

e)       Merkez Genel Kurulu’nun vereceği yetki ile şube açılışına karar vermek, kuruluş için görevlendirilecek kişileri tespit etmek; şube yönetim, denetleme ve disiplin kurullarını görevden almak, görevden alınan, boşalan şube yönetimlerinin yerine girişim kurulu atamak, gerekli hallerde şubenin kapanışına karar vermek.

f)       Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak, disiplin içinde çalışmalarını sağlamak üzere çeşitli konularla ilgili yönetmelikler hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını denetlemek.

g)      Dernek faaliyetlerinde çalışacak personelin özlük haklarını tespit etmek, işe almak veya işlerine son vermek.

h)      Dernek faaliyetleri için her türlü taşınır mal ile sarf malzemelerinin alımına, eskiyenlerin kayıttan düşülmesine karar vermek.

i)        Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen gelir ve giderler ile bedelsiz mal ve hizmet teslim ve bağışlarında kullanılacak belgelerin yeteri sayıda basılmasına karar vermek.

j)        Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişilere süresini de belirtilmek koşuluyla yetki vermek,

k)      Dernek taşınır ve taşınmazlarının kiraya verilmesine, kiralama şartlarının tespitine karar vermek.

l)        İhtiyaç duyulan alanlarda araştırma ve çalışma yapmak için komisyonlar atamak; hukuk, eğitim, basın ve halkla ilişkiler gibi alanlarda uzman danışmanlar görevlendirmek; bunların özlük haklarını belirlemek.

m)    Gerekli görülmesi halinde yıllık toplamı, Genel Merkez brüt gelirinin %30’nu aşmamak üzere Genel Başkan ve üyelerine yapılacak aylık,  tazminat ve diğer ödemelerle ilgili kuralları tespit etmek (Belirlenen oranı aşan ödemeler için Merkez Yönetim Kurulu birlikte sorumludur).

n)      Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları üyeliklerinin boşalması halinde sırasıyla yedekleri göreve çağırmak.

o)      Derneğin ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş tüm defterlerini usulüne uygun tutmak, belgelerini saklamak ve Tüzük hükümlerine göre oluşturulmuş diğer kurulların defter ve belgelerini saklamak.

p)      Dernek adına dava açmaya karar vermek, açılan davalarda taraf olmak.

16.    Madde

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)       Merkez Yönetim Kurulu’na, Başkanlar Kurulu’na ve gerekli görmesi halinde Dernek bünyesinde yapılan toplantılara başkanlık eder.

b)      Derneği resmi ve özel kişilere karşı yurt içinde ve yurt dışında temsil eder, Derneğin çalışma alanları ile ilgili basına ve kamuoyuna açıklamalar yapar.

c)       Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin uyumlu çalışmalarını sağlar, Dernek personelinin çalışmalarını izler, verimli olmaları, mevzuata ve Tüzüğe uygun çalışmaları için gerekli önlemleri alır.

d)      Dernek yazışmalarını idari konularda genel sekreterle ve mali konularda mali sekreterle birlikte imzalar.

e)       Gerekli gördüğü hallerde 16 yaşından büyükler için sanayi alanında uygulanan asgari ücretin brütü tutarında aylık harcamayı tek başına yapabilir. Bu harcamalarla ilgili belgeleri ayrıca imzalar. İstenmesi halinde harcamalarla ilgili açıklamayı Merkez Genel Kurulu’nda yapar.

17.    Madde

GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın bulunmadığı hallerde Genel Başkanın görevlendirmesi ile onun yetkilerini kullanır.

Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde ilk Genel Kurula kadar Genel Başkanlık görev ve yetkilerini doğrudan üstlenir.

18.    Madde

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)       Derneğin her türlü yazışmasını idare eder, bu belgeleri Genel Başkanla birlikte imzalar. Dernek içi yazışmaları tek başına imzalayabilir.

b)      Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve Genel Başkanın onayı ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerine sunar.

c)       Mali konular dışındaki Dernek defterlerini ilgili mevzuata uygun biçimde tutar, saklanması zorunlu belgeleri dosyalar veya bu konularla ilgili personelin çalışmalarını doğru yapmasını denetler.

19.    Madde

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Uluslararası gelişmeleri izler, ilgili kuruluşlara öneriler sunar, benzer kuruluşlarla ortak organizasyonlar düzenler ve işbirliğini geliştirir.

b)       Uluslararası ortopedik sakat ve diğer engelli örgütleriyle ilişkiler kurar, ilişkileri geliştirir, karşılıklı bilgi akışını düzenler.

c)        Yurt dışından gelen konuklarla ilgilenir, onların ülkemizde çalışmalarına yardımcı olur.

d)       Uluslararası nitelikli toplantılara katılır.

e)        Hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeleri, kuralları ülkemiz koşulları açısından inceler, yararlarını dikkate alarak ülkemiz mevzuatına kazandırılması için Merkez Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

f)        Engelliğe yol açan nedenlerin önlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonu, hakların geliştirilmesi gibi konularda açılmış uluslararası kampanyaları takip eder, gerektiğinde Derneğimizin katılımı için girişmelerde yer alır.

20.    Madde

HUKUKTAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

a)       Mevzuatı takip eder, gelişmeleri izler ve gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

b)      Hukuk alanında meslek ve uzmanlık örgütleriyle ilişki kurar, ortak çalışmalara katılır.

c)       Engelli hukukçularla ortak komiteler, çalışma grupları kurar, bunların çalışmalarına başkanlık eder.

d)      Olanaklar ölçüsünde hakların takibi ve geliştirilmesi, üyelerimizin davalarının izlenmesi ve müdahale gibi konularda çalışmak üzere hukuk bürosu oluşturulmasına katılır, çalışmalarını yönetir ve denetler.

e)       Engellilerin hakları ve özgürlükleri konusunda araştırma yapar, yapılmasına yardımcı olur. Bu konuda raporlar hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulu’na sunar.

f)       Şubelere hukuki konulardaki yardımcı olur.

21.    Madde

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

a)        Dernek gelirlerini artırmak için araştırmaları yapar, projeler hazırlar.

b)       Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili defterleri mevzuata uygun şekilde tutar veya tutulmasını sağlar. Harcama belgelerini, usulüne uygun bastırılmış belge ve makbuzları ve koçanlarını muhafaza eder.

c)        Mali konularda Genel Başkanla birlikte belgeleri imzalar.

d)       Banka hesaplarını takip eder, mali konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeleri yapar.

e)        Şubelerin genel kurul ve beyannamelerindeki mali bölümleri inceler, şubelere mali konularla ilgili yardımcı olur, şube aidatlarını hesaplar ve takibini yapar.

f)        Kasasında Tüzüğün 15/e Maddesinde belirtilen miktarda parayı, harcamaları yapmak üzere her an bulundurabilir.

22.    Madde

ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)       Sakatların örgütlenmelerinin önündeki yasal ve sosyal engelleri tespit eder, giderilmesi için düzenlemeler önerir ve eğitim toplantıları gerçekleştirir.

b)      Genel Merkez ile şubeler arasındaki ilişkileri yürütür.

c)       Şubelerin bir biriyle uyumlu ve dayanışma için ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

d)      Yeni açılacak şubelerle ilgili araştırma yaparak Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

e)       Şubelerin beyannamelerini, genel kurul belgelerini inceler, genel kurullarının zamanında yapılmasını izler, gerektiğinde uyarılmaları konusunda Merkez Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

23.    Madde

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Başta ortopedik sakatlar olmak üzere tüm engellilerin her derecede ve yaşta eğitim olanaklarının her bölgede geliştirilmesi, çeşitli eğitici kurslar açılması için çaba gösterir.

b)       Sakatların eğitimi için gerekli görülen araç ve gereçlerin teknolojik olarak geliştirilmesi ve yaygın kullanımının sağlanması için araştırmalar yapar.

c)        Eğitim araç ve gereçlerinin teminini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması ve uygulaması konusunda gelişmeleri izler, gerektiğinde sürece müdahale eder.

d)       Eğitimle ilgili konularda bilimsel toplantı ve konferanslar yapar.

e)        Sakatlarla ilgili yabancı eserlerin Türkçeye kazandırılması için çaba harcar.

f)        Sakatların sorunlarını ve yaşamlarını konu alan sanat ve edebiyat alanında özgün telif eserler elde etmek için yarışma projeleri hazırlar.

g)       Sakatların spor, sanat, edebiyat gibi alanlarda yeteneklerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası organizasyonlar, yarışmalar, festivaller düzenler; her türlü spor, sanat, kültür ve eğlence olanaklarından yararlanmalarını sağlar.

h)       Merkez ve şubeler temelinde kültür ve sanat gruplarının, atölyelerin, tiyatro topluluklarının oluşması için çalışmalar yapar; üretilen eserlerin sergilenmesi, yayınlanması konusunda gerekli girişimleri başlatır.

i)         Sanat, kültür alanındaki meslek örgütleriyle, kurum ve kuruluşlarla ilişkileri düzenler, işbirliği yapar.

j)         Şubelerimizin spor kulüpleri kurmasına, kurulmuş kulüplerin çalışmalarını en iyi şekilde yapmalarına ve kulüpler arasında ve kulüplerin spor federasyonlarıyla işbirliğinin oluşturulmasına yardımcı olur.

24.    Madde

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Derneğimiz ve engellilerle ilgili basın ve yayın organlarında yer alan haber, yorum ve diğer bilgilerin takibini sağlar.

b)       Basın ve yayın organlarını, köşe yazarlarını çalışmalarımız, sakat hakları ile ilgili her türlü konuda bilgilendirir, gerektiğinde görüşmeler yürütür.

c)        Derneği tanıtıcı çalışma ve malzeme üretimi konusunda hazırlıklar yapar.

d)       Genel Merkezin internet sitesi dâhil olmak üzere yayın organlarının çalışmalarını düzenler, izler ve denetler.

e)        Şubelerin yayın organlarını izler, inceler ve yaptığı tespitler konusunda şubelerin uyarılması, eksiklerin giderilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

25.    Madde

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

b)       Seçimi izleyen 30 gün içinde toplanarak aralarından gizli oyla bir başkan, bir yazman seçerler.

c)        Denetleme Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde sıradaki yedek göreve çağrılır.

d)       Dernek faaliyetlerinin ve mali işlemlerinin en az yılda bir defa ilgili yasa ve yönetmeliklere, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığını, evrak ve kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığını denetler.

e)        Denetim sonuçlarını ve kararlarını usulüne uygun onaylanmış Denetleme Kurulu karar defterine yazar. Hazırlayacağı raporları her denetim sonunda Merkez Yönetim Kurulu’na ve üç yılda bir Merkez Genel Kurulu’na sunar.

f)        Gerekli gördüğü hallerde Merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü olarak toplantıya çağırır.

g)       Merkez Yönetim Kurulu ve dernek personeli denetim çalışmalarında denetim kuruluna her türlü kolaylığı gösterir, istenilen belgelerin incelenmesine olanak sağlar. Denetim işlemlerinin mesai saatlerinin dışında yapılması halinde bu konuyla ilgili olarak makul bir süre öncesinden Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir ve gerekli önlemlerin alınmasını ister.

26.    Madde

MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nca seçilen beş (5) asıl, beş (5) yedek üyeden oluşur.

b)       Seçimi izleyen 30 gün içinde toplanarak aralarında bir başkan, bir yazman seçerek görevine başlar. Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde sıradaki yedek göreve çağrılır.

c)        Merkez Yönetim ve Denetim kurullarının üyeleri ile Merkez Genel Kurulu’nu oluşturan delegelerin disiplinle ilgili davranışlarını Merkez Yönetim Kurulu’nun veya üyelerin şikâyeti üzerine inceleyerek karara bağlar.

d)       Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir üst yazı ile Merkez Disiplin Kurulu’na iletilen başvuru ve şikâyetler en geç üç ay içinde karara bağlanır. Bu süre gerekli hallerde en fazla bir ay uzatılabilir.

e)        Disiplin Kurulu hal ve davranışları iyi niyet kuralları, ahlak ilkeleri ve Tüzük hükümleriyle bağdaşmayan üyelere uyarı, kınama ve üyelikten çıkarma cezalarının verilmesini önerebilir. Uygulanacak cezaya Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Alınan karar uygulanmak üzere üyenin kayıtlı olduğu şubeye bildirilir. Şube yönetim kurulu 5. Maddeye göre işlemleri yapar.

f)        Disiplin cezası ile ilgili kararlara 60 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraza konu kararlar ilgili şube genel kurulunda nihai sonuca bağlanır.

g)       Merkez Disiplin Kurulu, aldığı kararları usulüne uygun onaylanmış Disiplin Kurulu karar defterine yazar, bir yazıyla Merkez Yönetim Kurulu’na sunar. Kurulda görüşülen başvuru ve şikâyetlerle ilgili belgeleri dosyalar.

h)       Dönem sonunda yaptığı çalışmaları bir rapor halinde Merkez Genel Kurulu’na sunar.

27.    Madde

BAŞKANLAR KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Başkanlar Kurulu; Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Merkez Gençlik ve Kadın Engelliler kurulları başkanları ile şube başkanlarından oluşur. Şube başkanının mazeretli olarak katılamadığı hallerde şube başkan vekili veya şube sekreteri şubeyi temsil eder.

b)       Başkanlar Kurulu yılda en az 1 kez, Merkez Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı yer ve tarihte toplanır. Gündem Merkez Yönetim Kurulu’nca tespit edilerek toplantıdan 15 gün önce şube başkanlıklarına iletilir.

c)        Toplantıda gündemde yer alan konular görüşülür, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündeme ilave yapılabilir.

d)       Toplantıda görüşülen konularla ilgili kararlar, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar Merkez ve şube yönetim kurulunca uygulanır.

28.    Madde 

MERKEZ VE ŞUBE GENÇ ENGELLİLER KURULLARI:

Ortopedik sakat gençlerin Derneğimiz içinde kendi özgün sorun ve talepleri doğrultusunda örgütlenmesi, çalışmalar yapması ve gençlik politikalarının tartışılıp, geliştirilmesi, demokratik işleyiş süreçlerine katılıp, deneyim kazanmaları gibi hedefler doğrultusunda Merkez ve şubelerimizde Genç Engelliler Kurulu oluşturulur.

Genç Engelliler Kurulu’nun oluşumu ve çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

29.    Madde

MERKEZ VE ŞUBE KADIN ENGELLİLER KURULLARI:

Sakat kadınların yaşadığı sorunların tahlil edilmesi, çözümüne ilişkin politikaların geliştirilmesi ve örgütlenmesi doğrultusunda Derneğimizin Merkez ve şubeleri bünyesinde Kadın Engelliler Kurulu oluşturulur.

Kadın Engelliler Kurulu’nun oluşumu ve çalışma esasları, Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

30.    Madde

ŞUBE KURULUŞU:

Bulunduğu il ve ilçede en az 6 aydan beri ikamet eden en az 3 kişinin başvurusu üzerine, örgütlenme sekreterinin hazırlayacağı rapor dikkate alınarak, Merkez Genel Kurulu’nun verdiği yetkiye dayanarak Merkez Yönetim Kurulu’nca yeni şube açılır.

Şube tüzel kişiliği olamayan, Derneğimizin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütü olarak kurulur.

Kuruluşu izleyen 6 ay içerisinde şube genel kurulu toplanarak Tüzük’te belirtilen organlarını oluşturur.

31.    Madde

ŞUBE GENEL KURULU:

a)        Şube genel kurulu 3 yılda bir, şube yönetim kurulunun çağrısı ile Mart ayı içinde yapılır.

b)       Şube genel kuruluna şubeye kayıtlı ve aidat borcu olmayan üyeler katılır. Merkez Genel Kurulu’na katılacak delegelerin sayısı bu koşula uyan üye sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

c)        Şube genel kurullarının toplantıya çağrı usulü, karar alma ve oylamalarla ilgili esasları Merkez Genel Kurulu kurallarıyla aynıdır.

d)       Şube yönetim kurulu, şube genel kurulundan en az 2 ay önce Merkez Yönetim Kurulu’na bir yazı ile bilgi verir. Merkez Yönetim Kurulu gerektiğinde şubenin faaliyetleri ve hesaplarıyla ilgili denetim yapar.

32.    Madde

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

a)        Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca tek dereceli olarak sakat üyeler arasından seçilecek bir başkan ile üye sayısı 500’e kadar olan şubelerde dört (4), 501-2000 arasında olan şubelerde altı (6) ve 2001’den fazla olan şubelerde ise sekiz (8) asıl üyeden oluşur. Şube genel kurulunda asıl üye sayısı kadar yedek yönetim kurulu üyesi seçilir (Şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde sakatlık şartı aranmaz)

b)       Şube yönetim kurulu bulunduğu il veya ilçe sınırları içinde şubeyle ilgili faaliyetlerde bulunur ve şubeyi temsil eder.

c)        Şube yönetim kurulu üye salt çoğunluğu ile en az ayda bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.

d)       Şube yönetim kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde ilk toplantısını yaparak aralarından gizli oyla bir başkan vekili, bir şube sekreteri ve bir mali sekreter seçer. Şube yönetim kurulu kararları karar defterine tarih ve sıra sayısına göre yazılarak üyelerce imzalanır.

e)       Şube yönetim kurulu olağan toplantılarına dönemi içinde mazeretsiz üst üste 3 kez, mazeretli olarak 6 kez katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği düşen veya istifa eden üyenin yerine sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

f)        Şube yönetim kurulu; şube başkanı veya şube yönetim kurulu üyelerin 1/3’nün isteği üzerine olağanüstü toplanır

g)       Tüzüğümüzün amaçları, merkez ve şube genel kurulunda alınan kararları, Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ve vereceği görevleri yerine getirir.

h)       Üyelik müracaatlarını değerlendirip üye kabulüne veya reddine karar verir, istifa edenin istifasını onaylar.

i)         Dernek faaliyetlerinde çalışacak personelin özlük haklarını tespit eder, işe alır veya işlerine son verir.

j)        Dernek faaliyetleri için her türlü taşınır mal ile sarf malzemelerin alımına, eskiyenlerin kayıttan düşülmesine karar verir.

k)       Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen gelir ve giderler ile bedelsiz mal ve hizmet teslim ve bağışlarında kullanılacak belgelerin yeteri sayıda basılmasına karar verir.

l)         Merkez Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı ile şubenin uhdesinde bulunan taşınır ve taşınmazları kiraya verir, kiralama şartlarını tespit eder.

m)    İhtiyaç duyulan alanlarda araştırma ve çalışma yapmak için komisyonlar atar; hukuk, eğitim, basın ve halkla ilişkiler gibi alanlarda uzman danışmanlar görevlendirir, bunların özlük haklarını belirler.

n)       Şubenin çalışma raporunu, bilânçosunu ve kesin hesap raporunu, bütçesini hazırlar ve şube genel kuruluna sunar.

o)       Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen başta şube beyannamesi, genel kurul sonuç belgeleri olmak üzere bildirim zorunluluğu olan tüm bildirim belgelerinin bir örneğini zamanında Merkez Yönetim Kurulu’na iletir.

p)      Şubenin sınırlarında bulunan il ise ilçelerde, ilçe ise birden fazla olmamak koşuluyla mahalli merkezlerde, en az 3 kişinin talebi, Merkez Yönetim Kurulu’nun izni ile temsilcilik açılmasına, temsilci atanmasına karar verir; temsilciliğin faaliyetlerini takip eder ve denetler.

q)       Derneğin ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş tüm defterlerini usulüne uygun tutar, belgelerini saklar ve Tüzük hükümlerine göre oluşturulmuş diğer kurulların defter ve belgelerini saklar.

r)        Şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyeliklerinde boşalma olması halinde yedekleri sırasına göre göreve çağırır.

33.    Madde

ŞUBE BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREVLERİ:

a)        Şube başkanı, şube yönetim kuruluna, şube bünyesinde oluşturulan kurul ve komitelere ve gerekli görmesi halinde diğer toplantılara başkanlık eder.

b)       Şubenin olduğu il ve ilçe sınırları içerisinde resmi ve özel kişilere karşı şubeyi temsil eder, Derneğin çalışma alanları ile ilgili basına ve kamuoyuna açıklamalar yapar.

c)        Yönetim kurulu üyeleri, kadın ve genç engelliler kurulları ile temsilcilikler arasında koordinasyonu sağlar; personelin çalışmalarını izler, verimli, mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun çalışması için gerekli düzenlemeleri yapar.

d)       Yazışma ve belgeleri idari konularda şube sekreteri ile ve mali konularda ise mali sekreter ile beraber imzalar.

e)       Gerekli gördüğü hallerde 16 yaşından büyükler için sanayi alanında uygulanan asgari ücretin brütü tutarında aylık harcamayı tek başına yapabilir. Bu harcamalarla ilgili belgeleri ayrıca imzalar. İstenmesi halinde harcamalarla ilgili açıklamayı şube genel kurulunda yapar.

f)        Şube başkanın bulunmadığı zamanlarda veya başkanın görevden çekilmesi halinde onun görevini Şube Başkan Vekili yüklenir.

34.    Madde

ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Şube yönetim kurulu kararlarını deftere yazar.

b)       Şube yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, şube başkanının onayı ile şube yönetim kuruluna sunar.

c)        Mevzuat ve Tüzük gereği idari bakımdan tutulması gereken defterleri usulüne uygun tutar ve gerekli belgeleri dosyalayarak saklar.

d)       İdari konularda şube başkanıyla birlikte, şube içi hizmetler ve üyelerle olan yazışmalarda kendi imzasıyla yazışmaları yapar.

 

35.    Madde

ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Şubenin mevzuat ve Tüzük gereği mali konularda tutulması gereken defterlerini tutar veya usulüne uygun tutulmasını; belge ve makbuzlarla diğer mali evraklarını dosyalar ve saklanmasını sağlar.

b)       Mali konularda yazışma ve belgeleri şube başkanı ile beraber imzalar.

c)        Şube adına açılmış banka hesaplarını izler.

d)       Yasa ve yönetmelikler gereği bildirimi zorunlu mali tablo ve belgeleri; şube genel kuruluna sunulacak bilânço, kesin hesap tablosu, bütçe ve mali raporu hazırlar.

36.    Madde

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Şube denetleme kurulu; şube genel kurulunda seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

b)       Şube genel kurul toplantısını takip eden hafta içerisinde ilk toplantısını yapar ve aralarından bir başkan ve bir yazman seçer. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

c)        Şube çalışmalarının ve mali işlemlerinin en az altı ayda bir kez Tüzüğe, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine, Merkez ve şube genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını; evrak ve kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığını denetler. Hazırlayacağı raporları her denetim sonucunda şube yönetim kuruluna, üç yılda bir şube genel kuruluna sunar. Şube denetleme kurulu raporlarını usulüne uygun onaylanmış denetleme kurulu karar defterine kaydeder.

d)       Şube denetleme kurulu şube aleyhine tespit ettiği herhangi bir faaliyeti ilk yönetim kurulu toplantısına kadar durdurabilir, konu ile ilgili kesin kararı şube yönetim kurulu verir.

e)        Gerekli gördüğü hallerde şube genel kurulunu olağan üstü toplantıya çağırır.

f)        Şube yönetim kurulu ve dernek personeli denetim çalışmalarında denetim kuruluna her türlü kolaylığı gösterir. İstenilen belgeleri incelenmesine olanak sağlar. Denetleme işlemlerinin mesai saatlerinin dışında yapılması halinde bu konuyla ilgili olarak makul bir süre öncesinden şube yönetim kuruluna bilgi verir ve gerekli önlemlerin alınmasını ister.

37.    Madde

ŞUBE DİSİPLİN KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ:

a)        Şube disiplin kurulu; şube genel kurulunca seçilen beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

b)       Seçimi izleyen 30 gün içinde toplanarak aralarında bir başkan ve bir yazman seçerek görevine başlar. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

c)        Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şubeye kayıtlı üyelerin disiplinle ilgili davranışlarını, şube yönetim kurulunun veya üyelerin şikâyeti üzerine inceler.

d)       Tüm şikâyetler şube yönetim kuruluna yapılır. Şube yönetim kurulu konuyu bir üst yazı ile şube disiplin kuruluna sunar. Şube disiplin kurulu kendisine iletilen konularla ilgili incelemesini en geç 3 ay içinde tamamlar, gereğinde bu süre ancak bir ay uzatılabilir.

e)        Şube disiplin kurulu, şube yönetim kuruluna hal ve davranışları iyi niyet kuralları, ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan, Tüzük hükümlerine uymayan üyelere uyarı, kınama ve üyelikten çıkarma cezaları verilmesini önerebilir.

f)        Şube yönetim kurulu, şube disiplin kurulunun önerisini dikkate alarak kararını verir ve en kısa sürede ilgililere tebliğ eder.

g)       Disiplin cezası ile ilgili karara 60 gün içinde itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen kararlar kesinlik kazanır. İtiraz halinde kararlar şube genel kurulunda nihai sonuca bağlanır.

 

 

38.    Madde

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

Şubeler yetkili oldukları il veya ilçe sınırları içinde yapacakları adres ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, şube yönetim kurulu kararı ile ilgili makamlara ve Merkez Yönetim Kurulu’na bir hafta içerisinde bildirmek zorundadır.

39.    Madde

ŞUBELERİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ

Şubeler Merkez Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve gerekli gördüğü hallerde izni olmadan bulundukları il sınırları hariç benzeri de olsa yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla yazışma ve işbirliği yapamazlar.

Şubeler yetkili oldukları il veya ilçe sınırları dışında faaliyetlerini, faaliyet yürüteceği il veya ilçedeki şube yönetim kurulunun rızası,  Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ve gerekli hallerde yetkili mercilerden alacağı izin ile yapabilir.

40.    Madde

DERNEK GELİRLERİ:

a)       Aidatlar;

1.        Üye aidatı: On beş (15) YTL üyelik giriş ve on beş (15) YTL yıllık üye aidatı.

2.        Merkez aidatı: Şubelerin bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri net gelirinin %5‘i (Şubeler beyannamelerini veriş tarihi itibari ile 15 gün içinde genel merkeze aidatını göndermekle yükümlüdür).

3.        Üyelik giriş ve yıllık üye aidatını her yıl mali yılbaşında enflasyon oranında artırmaya ve eksiltmeye Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

b)       Bağışlar ve yardımlar.

c)       Rehabilitasyon ve atölye çalışmaları gelirleri.

d)       Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardım ve bağışlar.

e)       Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, tiyatro, konser, spor yarışmaları, kermes, konferanslar, kampanyalar ve bu gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

f)        Çeşitli amaçlarla yapılmış projeler, kurum ve kuruluşlardan sponsorluk gelirleri.

g)       Dernek mal varlığından elde edilen kiralar.

h)       İktisadi işletme gelirleri.

i)        Finansal gelirler.

j)        Diğer gelirler.

41.    Madde

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ   

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

42.    Madde

DERNEK DEFTERLERİ

Yasa ve yönetmeliğin belirlediği defterlerin yanı sıra Tüzüğümüz gereğince oluşturulan kurulların defterleri merkez ve şubelerimiz tarafından usulüne uygun olarak tutulur.

43.    Madde

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel Kurulun tüzük değişikliği ve derneğin feshinin görüşüleceği ilk toplantısında delegelerin 2/3’nin hazır bulunması ve bu kararların 2/3 çoğunlukla alınması şarttır.

Bu ilk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının 2 katından az olamaz, karar alınması için toplantıya katılanların 2/3’nün çoğunluğu gereklidir.

44.    Madde

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

a)      Fesih Kararı:

Genel Kurul Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Fesih ilgili karar, 43. Maddedeki usul ve esaslara göre alınır.

b)      Tasfiye Şekli ve işlemleri:

1.        Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi” ibaresi kullanılır. Tasfiye işlemi şube için ise “Tasfiye Halinde Türkiye Sakatlar Derneği X Şubesi” ibaresi kullanılır.

2.        Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

3.        Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Şubelerin tasfiyesinde devredilecek yer Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi’dir. Genel merkez gerektiğinde devredilecek yer olarak en yakın şubeyi veya şubenin kurulu olduğu il veya ilçedeki TSD’nin amacına en yakın bir başka derneği gösterebilir.

4.        Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

5.        Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

6.        Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

45.    Madde

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek Tüzüğünde belirtilmemiş konularda Dernekler Yasası, Türk Medeni Yasası ve bu yasalara dayanılarak çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

46.     

DERNEĞİN KURUCULARI

Adı-Soyadı:                              Uyruğu:   Mesleği:               Adresi:

1.        Cenani ÇALIŞAN               T.C           Memur                 Aksaray, Çıngıraklı Bostan Sk. No:45

2.        Nafi TUNADAN                 T.C.          Tornacı                 Kocamustafapaşa, Kocamustafapaşa Cad. No: 291

3.        Burhan DAĞLI                   TC            Emekli(Asker)      Edirnekapı, Hırka-i Şerif Keçeciler Cad. No: 109

4.        Orhan ŞENKAYALAR       TC            Esnaf                    Feriköy, Civelek Sk. No: 22

5.        Burhanettin İREZ                TC            Esnaf                    Topkapı, Sosyal Meskenler 1004 A1. Kat: 4

6.        Turgay ERACUN                TC            Motor Tamircisi    Şehremini, İbrahim Çavuş Mah. Hacı Cafer Sk. No: 6 Kat: 1

7.        Turgut GÜDEN                   TC            Memur                 Fındıkzade, Ziya Gökalp Cad. Tanga Apt. Kat: 2

47.    Madde

YÜRÜRLÜK

Türkiye Sakatlar Derneği’nin amacını, organlarını ve çalışma esaslarını düzenleyen ve 12 Ağustos 2017 tarihli 31. Dönem Genel Kurulu’nda değiştirilen Tüzük ilgili makamın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Şükrü BOYRAZ   

Genel Başkan

Gürkan CANOL

Genel Başkan Vekili

Yılmaz DEMİREL

Genel Sekreter

Adnan SAYGILI

Basın Halkla İlişkiler Sekreteri

Turan HANÇERLİ

Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Necla TOKER

Mali Sekreter

Kahraman EROĞLU

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özer GÜVENÇ

Eğitim Kültür Ve Spor Sekreteri

Atilla UZUN

Örgütlenme Sekreteri

 

 

| + - | RTL - LTR

Türkiye Sakatlar Derneği

Derneğimize ait kısa bildirim sunumumuzu indirip izleyebilirsiniz. » devamı